Missie mentorschap oost nederland
Afdrukken E-mailadres

Mentorschap Oost Nederland heeft de volgende missie: Meerderjarige personen die onvoldoende bekwaam zijn om de eigen belangen te behartigen ten aanzien van zorg en welzijn te koppelen aan een vrijwillige mentor: een wettelijke vertegenwoordiger èn een betrokken belangenbehartiger.

Om dit te realiseren stellen wij ons ten doel:

  1. De provincie Gelderland (m.u.v. de Veluwe) en de Overijsselse regio Twente te voorzien van vrijwilligers die bereid zijn op te treden als mentor voor meerderjarigen die als gevolg van hun geestelijke of lichamelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat zijn of belemmerd worden hun belangen van niet-vermogensrechtelijke aard, als bedoeld in artikel 450 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, zelf behoorlijk waar te nemen;
  2. Ondersteuning te bieden aan vrijwilligers die optreden als mentor als bedoeld in voormeld wetsartikel;
  3. Het verrichten van al hetgeen daarmede in de meest ruime zin verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn.

Mentorschap Oost Nederland wil de individuele zorginhoudelijke vertegenwoordiging en belangenbehartiging van (deels) wilsonbekwame personen bevorderen door op professionele wijze zoveel mogelijk vrijwilligers en cliënten met een vraag naar mentorschap aan elkaar koppelen. Dit willen wij bereiken door:

  1. Werven en selecteren van vrijwilligers die bereid zijn op te treden als mentor;
  2. Trainingen voor deze vrijwilligers te verzorgen;
  3. Werven van cliënten die behoefte hebben aan een mentor;
  4. Koppelen van mentoren en cliënten;
  5. Coördinatie van aanvragen voor mentorschappen naar de kantonrechter;
  6. Ondersteuning en begeleiding van mentoren bij hun werkzaamheden;
  7. Bewaking van de kwaliteit van de uitvoering van het mentorschap.